Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových městských komunikací


Dolnolibocká spojka

Evropská - Aviatická - Vlastina - U Silnice - Libocká


Možnost zřízení tohoto dosud opomíjeného silničního spojení se objevila v době, kdy se začíná vážněji diskutovat o dvou dalších důležitých projektech v oblasti Dědiny.

 • výstavba tramvajové trati Veleslavín - Dědina, 

 • urbanizace a revitalizace areálu bývalých kasáren a skladů v oblasti Ruzyně.

Tramvajová trať, která v roce 2014 začíná konečně po dlouhých letech diskusí nabývat konkrétní obrysy, zdaleka nemá za úkol jen zlepšit dopravu ze stávajícího Sídliště Na Dědině k novému metru. V roce 2014 došlo k odkoupení celého ruzyňského areálu společností Central Group, která zde plánuje postavit nový urbanistický celek pro 10-15 tisíc obyvatel.  K tomu je ovšem nutné změnit územní plán v oblasti. Co v lokalitě vznikne, je otázkou dalšího vývoje, ale určité představy jsou již na papíře a na základě urbanistických studií byly již aspoň v hrubých rysech vypracovány příslušné podklady ke změně územního plánu (ÚP).

Ke stažení: Podklady ke změně územního plánu Ruzyně - Dědina - 20,4 MB, soubor .pdf

Vznik takového urbanistického celku bude mít vliv i na MHD. Dojde nejen k posílení dopravy k metru A Veleslavín, které bude zajištěno tramvají, ale zcela jistě i ke zvýšení významu nekolejové MHD ve směru na Petřiny (metro A) a Jihozápadní Město (metro B). Tento vztah je dnes realizován autobusovou linkou 179. Takže následujícími úvahami sledujeme:

 • možnost konverze páteřní autobusové linky 179 na trolejbusovou, provozovanou případně v kloubových vozech,

 • vytvoření nějaké další, městské komunikace vhodné pro MHD, která by obsloužila nově budovaný sídelní celek.

Kritickým místem je zejména dnešní křížení Libocké ulice se železniční tratí 120 Praha - Kladno.

V jednom směru je nízký, úzký, a tedy pro trolejbusy nevhodný jednosměrný podjezd Libocké ulice. Ve druhém, opačném směru se nachází ostré zatáčky a hlavně úrovňový železniční přejezd v Litovické ulici, opatřený návěstidly a závorami. Ten také bude muset zmizet, protože nová, modernizovaná trať 120 bude dvoukolejná a elektrifikovaná.

Takže se přímo nabízí zamyslet se nad nějakým bezpečnější a přijatelnějším řešením, aby byl odstraněn současný dlouhodobě nevyhovující stav.

Současný stav - nevyhovující

Úzká a frekventovaná Libocká ulice (na pravém snímku z ÚP odshora od Divoké Šárky mezi hnědou zástavbou) a její rozdvojení. Ostrá zatáčka vpravo do stísněné ulice U Silnice a pak vlevo na železniční přejezd (Litovická ulice), v opačném směru nízký podjezd (Libocká). Stávající ÚP (2014) zatím se změnou tohoto stavu nepočítá.


 

Pár snímků z Earth Googlu:

Příjezd Libockou od Divoké Šárky. Tahle ulice je v podstatě hlavní tah mezi Divokou Šárkou a Petřinami. Nebezpečné odbočení vpravo do ulice U Silnice je patrné na první pohled. V pozadí vidíme těsný podjezd pod železnicí pro opačný směr.


Ulice U Silnice. Dva jízdní pruhy a velmi úzké chodníky ve stísněné zástavbě tvoří již dlouhá desetiletí kolorit této jinak v zásadě vesnické ulice.


Železniční přejezd v dolní části Litovické ulice. O jeho odstranění se snaží i SŽDC a nepochybně zmizí nejpozději při modernizaci trati. Stejný osud čeká nevyhovující podjezd Libocké, protože dvoukolejná trať bude asi o 2 m výše než stávající.


 

Plánovaný rozvoj lokality

Situace kolem přejezdu/podjezdu má v podstatě charakter jakéhosi dlouhodobého provizoria, reliktu minulosti. Zato v okolí jsou velké plány do budoucna, které již vydaly na několik studií. Ovšem ani ty zatím situaci v místě příliš neřeší, jak ukazují výsledky architektonické soutěže na zástavbu prostoru Dědina - Ruzyně, která představuje podklady pro změnu ÚP.

Na všech čtyřech pláncích vidíme základní koncepci - centrální náměstí s parkem a z něj vybíhající ulice, jedna z nich míří vpravo dolů coby průhled k oboře a letohrádku Hvězda. Zdařilé kompozice, jenže...

Žádný z těchto plánků neřeší křížení Libocké ulice a železniční trati (na pláncích označeno červenou kružnicí). Některé pouze překreslují současný stav, nebo se víceméně obecně a mlčky předpokládá "že tam snad bude podjezd". Nebezpečná zatáčka do ulice U Silnice však řešena není.  
 

Asi jediný pokus, jak řešit tohle kritické místo, se objevil (jak jinak) v projektu modernizace tratě Praha - Kladno, s připojením na letiště http://www.praha-kladno.cz/. Zde je výřez:

Předpokládá se výstavba nového, širšího a vyššího podjezdu v Libocké ulici, poněkud jižněji než je stávající, takže se tam projektantům vešlo i odbočení k ulici U Prioru. Vzhledem k tomu, že studie je poněkud staršího data (kolem 2010), kdy se ještě příliš nevědělo, co bude se sklady, je tam zachycen i vjezd do skladového areálu. 
 

Připravovaný rozvoj území Ruzyně a Dědiny může tento problém ještě vyhrotit. Protože výstavbou tramvajové trati dojde ke změně provozního režimu ve východní části Vlastiny ulice směrem k Divoké Šárce - zjednosměrnění, redukce automobilové dopravy a redukce parkovacích míst, a tím ke komplikaci místní obsluhy, je namístě hledat náhradní řešení i za částečně neprůjezdnou Vlastinu ulici. Co s tím?

Řešení - Dolnolibocká spojka

Nabízí se vybudování nové komunikace, vedené souběžně se stávající ulicí U Silnice (a částečně v její trase), a napojené na jednom konci na Libockou ulici. Na druhém konci se předpokládá pokračování k Vlastině ulici a případně dále k Aviatické a napojení na Evropskou. Tato komunikace bude mimoúrovňově a s dostatečnou světlou výškou podjezdů křížit  modernizovanou železniční trať 120.

Tuto novou komunikaci nazýváme pracovně Dolnolibocká spojka.

A tady si neodpustím rýpavou poznámku: Nápad udělat z ulice U Silnice další komunikaci se poprvé objevil v souvislosti s plánovanou výstavbou tramvajové trati Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině, a hned vzbudil značný rozruch. Poněkud rigidní obyvatelstvo Dědiny se totiž obává nárůstu automobilové dopravy a obecně vzrůstu hluku a zátěže celé lokality. Obavy vzbuzuje i plánovaná nová výstavba. Ovšem Dědiňáci jsou svým negativismem a odporem ke změnám již pověstní, což ostatně "dokázali" již před rokem 2000 velmi odmítavými reakcemi na první návrhy tramvajové tratě do sídliště, která přitom měla výrazně zlepšit jeho dopravní dostupnost. Přitom si neuvědomují, že:

 • Celá lokalita a zejména to omšelé panelákové sídliště může novým obytným celkem a stavbou tramvajové tratě jen získat. Přibyde jim tam celá řada aktivit, obchodů, občanská vybavenost, i zástavba, zeleň a celková koncepce bude kvalitnější, než staré paneláky ze 70. let. Doba je prostě jiná a jsme dnes dál.

 • K nárůstu tranzitu "přespolních" automobilů vybudováním spojky ulicí U Silnice nemusí vůbec dojít - prostě se tam přesune část vozidel, která dnes jezdí Libockou.

 • K navýšení počtu vozidel vyrážejících denně z lokality a zase se do ní vracejících dojde tak jako tak, protože nový kus města s 10-15 tisíci obyvateli nějaké ty jízdy navíc proti stávajícímu stavu prostě vyprodukuje. A pokud je chceme omezit, musíme od začátku nabídnout kvalitní MHD kolejovou i nekolejovou. A ta taky potřebuje komunikace.

Nebo snad chtějí Dědiňáci žít nadále v sousedství nevzhledných betonových kasárenských zdí a rozlehlých skladů?


Hlavní myšlenka celé Dolnolibocké spojky vypadá takto:

Světle červeně je vyznačen stávající směr Evropská - Libocká - Petřiny.

Zeleně je vyznačena navržená Dolnolibocká spojka. Vidíme, že dojde k převedení části dopravy z Libocké ulice do trasy Evropská - U Silnice - Libocká. Po Libocké pojedou tedy jen vozidla jedoucí v trase Veleslavín - Petřiny / Stará Ruzyně, kterých je ovšem ve srovnání se zelenou trasou podstatně méně.

Červeně je vyznačena tramvajová trať.


Ovšem smysl by tato komunikace měla i ve zkrácené verzi, tedy jen od Vlastiny ulice směrem k Libocké. Tím by ovšem nedošlo k tak výraznému zklidnění severní části Libocké ulice, protože ta by se stala náhradou za dopravní omezení ve východní části Vlastiny ulice. 

Záměrem Dolnolibocké spojky tedy je

 • zlepšení podmínek pro kolejovou i nekolejovou MHD - trolejbusy, autobusy,

 • vytvoření podmínek pro kvalitní obsluhu připravovaného nového obytného celku,

 • zklidnění ulic Libocká a U Silnice,

 • odstranění nebezpečných a nevyhovujících křížení se železnicí,

 • redukce dopravně stísněných a nebezpečných míst.

Jsou možné tři varianty Dolnolibocké spojky (schématické znázornění)

Zkrácená verze Vlastina - Libocká. Vyústění Dolnolibocké spojky do Libocké vychází z návrhu SŽDC (Modernizace trati Praha - Kladno), je ale otázkou, zda je tam na takto řešenou křižovatku těsně u podjezdu dost místa. Podjezdy musí umožňovat podjezdnou výšku minimálně 4,5 m.
Plná verze Evropská - Aviatická - U Silnice - Libocká. Podjezd v severní části Libocké ulice je jednosměrný, druhý směr je veden ulicí U Silnice. Důležitější směr dopravy je z Evropské veden od nové křižovatky Aviatickou a U Silnice a dalším, tentoktát obousměrným podjezdem pod tratí 120 k Libocké.

Tím zároveň dochází k částečnému zklidnění severní části Libocké ulice, protože tou bude veden pouze méně významný dopravní směr Veleslavín - Petřiny / Stará Ruzyně.


Další zkrácená verze, ale je možná i plná varianta s vyústěním na křižovatce Aviatická - Evropská. Oba podjezdy pod tratí (tj. Libocká ulice i Dolnolibocká spojka) jsou tentokrát obousměrně průjezdné.

Definitivní zklidnění staré ulice U Silnice, částečné zklidnění a zpřehlednění Libocké.


 

Příklady řešení MHD v oblasti Dědiny (schématické znázornění)

Varianta s částečným souběhem trolejbusu a tramvaje po Vlastině ulici. Tramvaj jako páteřní obsluha sídliště i nového celku je vedena Vlastinou ulicí a umožňuje pokračování na letiště, trolejbus (nebo prostě páteřní linka nekolejové MHD) nezajíždí Libockou k Divoké Šárce jako dnes, ale je veden Dolnolibockou spojkou a posléze je ukončen u nádraží Ruzyně, kde je návaznost na vlaky PID.
Varianta s přestupem tramvaj-trolejbus Vlastina. Trolejbus je opět ukončen u nádraží Ruzyně, ale obsluhuje lépe jižní část nového urbanistického celku.

Jistě jsou možné i další varianty.
 

Konkrétní varianty prostorového řešení Dolnolibocké spojky

Červeně je ve všech variantách vyznačena možná trolejbusová linka, nebo chcete-li, páteřní autobusová linka spojující tuto oblast s Petřinami.

Varianta 1


Varianta 1 je staršího data, takže není tak graficky propracovaná. Představuje zkrácenou, víceméně schematickou verzi Dolnolibocké spojky s jedním podjezdem po vzoru návrhu SŽDC. U této varianty bude možná nutné částečně vyvlastňovat pozemky zahrad atd.   

Varianta 2


Varianta 2 představuje řešení se dvěma podjezdy. Dolnolibockou spojka podchází železnici obousměrným podjezdem s podjezdnou výškou 4,5 m a vyšší. Podjezd v Libocké je jen jednosměrný, opačný směr jezdí od Divoké Šárky a libocké ulicí U Silnice ke kruhovému objezdu (křížení Dolnolibocké spojky a ulice Ke Džbánu) a pak obratem o 180° po nové komunikaci podjezdem zpět k Libocké. Od kruhového objezdu je Dolnolibocká spojka vedena v klesajícím zářezu, do kterého se napojuje (klesá) i ulice U Prioru, která je tak sevřena v zářezu mezi novým obytným celkem a železniční tratí. Nový obytný celek - přesněji jeho část znázorněná na obrázcích - se nachází na pláni v místě dnešního skladu. Tato varianta kvůli menší kapacitě severní Libocké ulice a závleku přes kruhový objezd vyžaduje plné vedení Dolnolibocké spojky, tedy v podobě Evropská - Aviatická - Dolnolibocká spojka - Libocká. Nová silnice je vedena tak, že asi nebude nutné vyvlastňovat pozemky zahrad u rodinných domů, ale zase je stavebně náročnější kvůli nutnosti zářezů a opěrných zdí.

Varianta 3


Varianta 3 má stejné prostorové uspořádání jako varianta 2, s tím rozdílem, že Libocká je po celé délce obousměrná včetně podjezdu. Křižovatka Libocká - Dolnolibocká spojka umožňuje jízdy do všech směrů a je řízená světelnou signalizací. Ulice U Silnice je v této variantě poněkud zklidněna a slouží převážně pro místní dopravu. Tuto variantu je možné realizovat i ve zkrácené verzi, tj. Dolnolibockou spojku jen v úseku Vlastina - Libocká.

Varianta 4


Varianta 4 neobsahuje kruhový objezd a křižovatka s ulicí Ke Džbánu je řešena klasickým způsobem. Sklonové poměry jsou stejné jako u variant 2 a 3. Libocká je opět po celé délce obousměrná včetně podjezdu. Křižovatka Libocká - Dolnolibocká spojka je řízená světelnou signalizací. Menší plocha vozovek, redukce asfaltových ploch ve prospěch zeleně. Ulice U Silnice je v této variantě maximálně zklidněna a slouží vlastně jen pro místní dopravu. Také tuto variantu je možné realizovat i ve zkrácené verzi, tj. Dolnolibockou spojku jen v úseku Vlastina - Libocká.

Pokud se tímto návrhem někdo inspiruje, stavební úpravy lokality by bylo vhodné zahájit souběžně se zahájením modernizace trati 120 Praha-Kladno, a s pracemi na této trati je koordinovat.

 

Parametry

Délka komunikace

1000 m

(plná varianta Evropská - Aviatická - Libocká a podjezd v Libocké)

Navržená šířka

převážně 7,5 m

2 jizdní pruhy, před křižovatkami více

MHD

trolejbus, autobus

Počet zastávek

2

Hostouňská (nová), Litovický potok (stávající)

 

Poslední aktualizace 12. 09. 2015

NAHORU