Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2019

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby společné pro oblasti ZB a P4JM


 

Terminál MHD Nádraží Smíchov

 

Řešení trolejbusového terminálu pro 3, 4 nebo i 5 linek je poměrně obtížné, nicméně za cenu určitých stavebních úprav proveditelné. V oblasti jsou možné v zásadě dvě varianty.


Terminál navržený v místě stávajícího terminálu BUS

 

Stávající terminál MHD je pro trolejbusy poměrně nevhodný, pokud budeme požadovat pro každou ukončenou trolejbusovou linku samostatnou trolejovou stopu, a pokud se nám ještě má do terminálu vejít doplňková autobusová doprava. Z toho důvodu je potřeba získat více místa a změnit prostorové uspořádání terminálu, zejména rozšířením a prodloužením odstavné plochy, a to částečným zastřešením (zastropením) současného výjezdu z podzemních garáží pod terminálem, a dále odtěžením svahu směrem ke koleji nástupiště 1A nádraží a nahrazením svahu opěrnou zdí.

 

Vjezd do terminálu s výstupní zastávkou je ponechán ve stávajícím provedení, stejně tak vstupy do metra. Současné nástupiště je navrženo přestavět do užší a delší podoby, nástupní zastávky jsou na délku dvou kloubových vozů za sebou, a umístěny tak, aby se vozy v zastávkách mohly vzájemně předjíždět, čemuž je přizpůsobeno i trolejové vedení. Autobusy mají odstavy převážně u středního dělícího ostrůvku terminálu a nástupní zastávky sdílejí s trolejbusy.

 

Velikost obrázku 765 kB.

 


Menší terminál pro 4 trolejbusové linky, kdy jsou pro každou linku k dispozici 2 trolejbusová stání. Smyčka obratiště je posunuta jižním směrem (vpravo). Úprava si vynutí i zkrácení dvou kusých odstavných kolejí. Stopy vlevo jsou manipulační - pro spojení s dalšími smíchovskými trolejbusovými tratěmi a s vozovnami.

 

Velikost obrázku 1023 kB.


Větší terminál pro 4 trolejbusové linky, kdy jsou pro každou linku k dispozici 3 trolejbusová stání. Smyčka obratiště je posunuta ještě více jižním směrem (vpravo). Kusé odstavné koleje jsou zrušeny, nově je navržen vjezd do podzemních garáží a jejich využití jako parkoviště P+R. 

 

Velikost obrázku 893 kB.


Jiným řešením by mohlo být vyústění výjezdu z podzemních garáží (parkoviště P+R) nově budovanou ulicí směrem ke Strakonické ulici a podejití ulice Nádražní, čímž by Nádražní zůstala jen pro místní obsluhu a především MHD. Tento návrh již předjímá budoucí rozvoj v oblasti a nové možnosti zástavby v okolí terminálu.

 

Další dva návrhy již počítají s přestavbou nádraží Praha Smíchov, ke které dříve nebo později stejně dojde. V takovém případě by bylo možné změnit uspořádání kolejiště stanice a posunout dopravní koleje i s nástupišti západněji (na snímku dolní strana), čímž by se opět otevřel prostor pro rozšíření terminálu MHD. Pak by se nemusela budovat opěrná zeď a může být tak ponechán (nebo spíše znovu vybudován) ozeleněný svah (násep) mezi terminálem a kolejištěm nádraží.

 

Velikost obrázku 995 kB.


Řešení s výjezdem P+R do Nádražní ulice.

 

Velikost obrázku 848 kB.


Řešení s výjezdem P+R směrem ke strakonické ulici, s podejitím Nádražní ulice, a s naznačenou novou zástavbou.
 

 

Rekonstrukce smíchovského nádraží a jeho konkrétní konečná podoba je dlouhodobou záležitostí a souvisí s celkovým využitím prostoru lokality Smíchov - Na  Knížecí. V některých variantách se již dnes počítá s další úrovní (patrem) nad kolejemi nádraží, kde by byl umístěn další autobusový terminál určený pro příměstskou a dálkovou dopravu, s příjezdem od Dobříšské a Radlické ulice. 

 

 


Terminál s odstavem U Královské louky

 

Trolejbusový terminál je situován v lokalitě poblíž nádraží Praha Smíchov, mezi ulicemi U Královské louky, Strakonická, Nádražní a Rozkošného - v místě dnešní čerpací stanice a restaurace McDonalds. V tomto prostoru je navrženo smyčkové vícestopé obratiště s odstavy pro čtyři trolejbusové linky.

 

Celková situace v oblasti Smíchova

 

Schematický zákres zamýšlených trolejbusových tratí do mapy terminálu MHD Nádraží Smíchov.

 


 

 

Nástupní a výstupní prostory jsou uvažovány v zastávkách MHD ve stávajícím terminálu na Nádražní ulici. Stávající obratiště budou tedy s menšími úpravami zachována pro příměstskou a městskou autobusovou dopravu.

 

Úprava stávajícího obratiště MHD.

 


Nástupní zastávky jsou situovány na hraně k Nádražní ulici. Výstupní jsou na protilehlé straně ulice u vstupu do metra v ulici Rozkošného (vlevo mimo obrázek) a trolejbusy tedy do tohoto obratiště vůbec nezajíždějí. Zastávka a by měla mít délku na dva kloubové trolejbusy, pokud to prostorové podmínky dovolí. V nástupních zastávkách jsou trolejové stopy překříženy. Je upraven výjezd ze zastávek. Autobusy MHD využívají nástupní a výstupní hrany uvnitř terminálu - c a d. Plocha autobusového obratiště je poněkud zmenšena a doplněna zeleným ostrůvkem. Navržená redukce počtu autobusových stání nevadí, protože větší část zde končících linek bude nahrazena právě trolejbusy.

 

Pokud to prostorové podmínky Nádražní ulice umožní, je možné vést trolejbusovou trať k Lihovaru plně čtyřstopou - s oddělením trolejových stop tratí na Zbraslav a přes Barrandovský most. Tím by odpadlo nutné větvení stop u Lihovaru a některé výhybky v prostoru terminálu.

 

 

Nejsložitější bude řešení obratiště trolejbusů a odstavných ploch.

 

Současný stav prostoru mezi ulicemi U Královské louky, Strakonická, Nádražní a Rozkošného .

 


Vidíme umístění objektů benzínové pumpy, myčky a restaurace McDonald. Tyto objekty lze vzhledem k významu lokality a charakteru okolní zástavby považovat za dočasné (McDonald určitě, objekt má zelené popisné číslo jako nouzová stavba).

 

 

Návrh odstavu - varianta A

 


V parketově uspořádaném odstavu je celkem 16 stání, do jednoho pruhu (délka asi 40 m) se vejdou dva kloubové vozy za sebou. Dva odstavné pruhy sdílejí vždy 1 trolejovou stopu - kromě středního průjezdu, který má vlastní trolej. Obratiště je určeno pro 4 linky, každá má tedy vlastní trolejovou stopu a 4 stání. Další příležitostná stání jsou na východní straně obratiště (sever je na všech obrázcích vlevo) směrem ke Strakonické ulici. Pátá (prostřední) stopa je určena pro rychlé obracení vozů  průjezdem terminálu. Na tuto stopu navazuje trolejová stopa směřující na Strakonickou, ta je určena pro výjezdy a zátahy do vozovny.

Střední dělící pás oddělující vjezd a výjezd do odstavu současně umožňuje umístění trolejových sloupů, čímž se zjednoduší konstrukce trolejí a umístění výhybkových návěstidel.

 

 

Návrh odstavu - varianta B

 


Stejné řešení jako v předchozím případě, ale bez středního dělícího pásu oddělujícího vjezd a výjezd. Trolejové vedení na vjezdovém zhlaví tak bude komplikovanější a bude vyžadovat větší množství delších převěsů a odtahů.

 

Trolejová sestava je navržena tak, aby řidič trolejbusu vjíždějícího do obratiště v pravidelném provozu pokud možno nemusel nikde přestavovat více než dvě trolejové výhybky. Výhybka vedoucí na střední průjezdnou stopu je tedy vybavena snímačem, který ji po projetí trolejbusu přestaví zpět do polohy směrem k odstavům. Tři přestavení vyžaduje jen rychlý průjezd po střední troleji. Proto lze snímačem se zpětným přestavením vybavit i výhybku vedoucí na manipulační stopu na Strakonickou ulici, protože ta bude používána patrně ze všech stop nejméně často. 

 

V obou variantách je upravena (redukována) křižovatka Strakonická - U Královské Louky. Náhradou je zřízen výjezd z ulice Rozkošného na Strakonickou, který bude vhodné také vybavit světelnou signalizací.

 

 

Poslední aktualizace 26. 04. 2017

NAHORU