Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových městských komunikací


Trojmezí

Spojka  Záběhlice - Spořilov

V současné době je toto spojení realizováno v podobě poměrně úzké komunikace vedené ulicemi Ke Spořilovu a U Záběhlického zámku. Tyto ulice neumožňují větších vozidel MHD. Spojení mezi Záběhlicemi a Spořilovem bylo dlouhá desetiletí odkázáno na pěší docházku nebo individuálni dopravu, teprve po roce 2012 zde bylo zavedeno pravidelné spojení midibusem v podobě linky 138, která realizuje léta opomíjené spojení Spořilova k metru A na Skalku.

Nabízí se ovšem daleko velkorysejší možnost, a to propojení tangenciálních směrů MHD Braník - Kačerov - Spořilov, s další důležitou tangentou Skalka - Malešice - Prosek - Severní Město. V našich návrzích totiž již máme trolejbusy v oblasti Kačerova a Spořilova, tak trolejbusové linky na sever od Zahradního města a Skalky směrem na Severní Město. Ale i v autobusové podobě by navržené propojení podstatně rozšířilo možnosti cestování bez přestupů z oblasti Spořilova, nebo Zahradního Města.


Hlavní myšlenka celého spojení. Velká spojitá tangenta MHD kolem centra a širší zahuštěné zástavby města, realizovaná kombinací páteřních trolejbusových, příp. autobusových linek. Žluté místo je vlastně i dnes jediným přerušením tohoto spojení (tedy pokud bychom uvažovali spojení kapacitními autobusy nebo trolejbusy vedenými po vhodných a únosných komunikacích).

Zvláště se nabízí výhodné spojení mezi trasami metra A (Skalka) a C (Kačerov), do budoucna i s návazností na příměstskou železnici (Zahradní Město) a trasu metra D (Nemocnice Krč).


 

Ovšem tu silnici je třeba postavit. V oblasti je ještě v živé paměti boj místních obyvatel (z let 2005 - 2010) o lokalitu Trojmezí s developery a investory, kteří celou oblast chtěli dost necitlivým způsobem proměnit v lokalitu luxusních rodinných domků a jiné zástavby. Navrhované spojení ovšem nemá a nechce být pobídkou pro další případné megalomanské projekty - má sloužit primárně pouze potřebám MHD a nebude vůbec vadit, ba je to žádoucí, pokud celá oblast zůstane převážně lesoparkem a rekreační oblastí.

Varianta 1 - základní. Návrh obsahuje kromě nové komunikace i rekonstrukci křižovatky Práčská-Topolová (vpravo nahoře). Křižovatka u záběhlické školy řešena klasickým tvarem T. Prostorové řešení na Spořilově neumožňuje rovnou odbočit vlevo ze spojky od Záběhlic do jižní části Choceradské ulice (na snímku vlevo dole) - bude nutné pokračovat na kruhový objezd a tam se otočit. 


 

Nicméně návrh obsahuje několik kontroverzí, se kterými může na různých místech narazit. První z nich je most přes Botič situovaný poblíž záběhlické školy. Botič je chráněným územím, proto je most navržen delší, aby překlenul celý ten zarostlý příbřežní pás a nezasahoval příliš do břehů a do záplavové oblasti vodního toku.

Pokračujeme dále k jihu. Silnici po poli ve střední části úseku bude asi nejlépe vést na náspu, jehož nejnižší bod je přibližně uprostřed, kde se napojí polní cesta, hojně využívaná i dnes rekreanty a cyklisty. Násep je vhodné osázet hustou zelení. A dalším problémem bude překlenutí cesty a malého vodního toku, vycházejícího z retenční nádrže poblíž Choceradské ulice na Spořilově. Tady se násep zase zvyšuje a cestu i potok lze zase překonat mostem.

V závěrečné části se obloukem silnice přimkne k Choceradské ulici, po které spojení dále pokračuje ke smyčce Sídliště Spořilov. Tady jsou komplikací hlavně dráty velmi vysokého napětí 110 kV, které by se nemusely snášet s trolejovým vedením pro trolejbusy. Mimoto je zde trasa silnice navržena tak, aby nebyla dotčena místní zahrádkářská kolonie. 

Počítá se dál s rekonstrukcí prostoru smyčky Sídliště Spořilov, s úpravou režimu parkování a trolejbusovým obratištěm pro jednu končící a jednu průjezdnou linku. A hlavně se zřízením kruhového objezdu, bez kterého to tam prostě nepůjde.

Varianta 2 - s kruhovým objezdem u záběhlické školy.


Varianta 3 - stejná jako varianta 1, ale z důvodů ochrany přírody a lokality s vyloučením individuální dopravy. Silnice slouží pouze pro MHD, cyklisty, chodce a IZS. Zvláště vhodné v případě šetrné a tiché trolejbusové dopravy, ale pro automobilovou lobby možná poněkud neprůchodné...


 

V případě trolejbusové obsluhy se počítá s dvoustopou trolejbusovou tratí vedenou ulicemi Topolová, Práčská, spojka přes Trojmezí a Choceradská. Ochraně přírody by měla být přizpůsobena jak konstrukce mostu přes Botič, tak i osvětlení a odhlučnění silnice v celé lokalitě (tlumení světla lamp, "tichý" povrch, omezení rychlosti, zeleň, a nikoliv protihlukové stěny!!).

Parametry

Délka komunikace

960 m

nová komunikace

(není zahrnuta rekonstrukce křižovatky Práčská a stavba kruhového objezdu na Spořilově)

Navržená šířka

7,0 až 7,5 m

MHD

trolejbus, příp. autobus

Počet zastávek

na nové komunikaci 0

nebo 1 (Trojmezí)

 

Poslední aktualizace 14. 10. 2014

NAHORU