Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy staveb trolejbusových tratí

Tratě a stavby oblasti ZB


 

Trať Nádraží Smíchov - Horní Zbraslav


 

MÚK Lahovice

 

Vedení trolejových stop v mimoúrovňové křižovatce Lahovice. Při výstavbě Pražského okruhu byla nakonec vybrána tato okružní varianta.

 

Vizualizace byla převzata z www.valbek.cz a upravena zákresem trolejových stop a zastávek.

 

Velikost 951 kB.

 


 


 

Přemístění zastávky Sídliště Zbraslav

 

Stavbou trolejbusové tratě dojde ke vzniku páteřní trolejbusové linky 59. To si vyžádá změnu umístění zastávek v oblasti Sídliště Zbraslav, protože trolejbusy budou obsluhovat i lokalitu Zahradní Čtvrť v části Žabovřesky. Doprava se tak přesune do hlavní ulice Elišky Přemyslovny po trase dnešní a-129, přičemž stávající zastávka v Paškově ulici bude využita pro parciální trolejbusovou linku 65 do Lipenců.

 

Stávající stav (2009) v místě navrhované zastávky.


Silnice je dvoupruhová 7 - 7,5m široká. Po jedné straně má otevřený odvodňovací příkop.

 

Navrhovaný stav. Velikost 468 kB.


Nová zastávka pro sídliště je zřízena u přechodu pro chodce v křižovatce ulic Elišky Přemyslovny a Nad Parkem. Toto řešení umožní lepší přístup k MHD z lokalit po obou stranách hlavní ulice. V návrhu jsou zřízeny dva nové zastávkové zálivy, jeden na místě parkoviště (z centra), druhý v místě zatrubněného a zasypaného příkopu (do centra).  Přechod pro chodce by měl být vybaven světelnou signalizací poptávkově řízenou (tlačítky), čímž odpadnou nepříjemné zpomalovací prahy. Bude nutná úprava zeleně, zejména její redukce v zastávce ve směru do centra Prahy (lze nahradit výsadbou mezi cestou kolem zastávky a domem). Pěší cestu z ulice Tunelářů k přechodu a zastávkám bude vhodné rozšířit, protože se stane důležitou komunikací v celém sídlišti.

 

 


 

Přemístění zastávky Žabovřesky

 

Kvůli lepší obsluze Zahradní Čtvrti bude vhodné upravit i umístění zastávky Žabovřesky v horní části ulice Elišky Přemyslovny.

 

Stávající stav (2009) v místě navrhované zastávky.


Velikostí a provedením nevyhovující zastávky jsou umístěny vpravo mimo mapu. Silnice je zde dvoupruhová 7,5 m široká, ale je prostor pro rozšíření. Na obrázku je vidět kus parkoviště supermarketu LIDL (nahoře uprostřed) a domy nového obytného celku Zahradní Čtvrť (dole).

 

 

Navrhovaný stav. Velikost 611 kB.


Silnice je v návrhu směrem k novým obytným budovám rozšířena o jeden jízdní pruh, což umožní zřídit zastávky v těsné blízkosti supermarketu LIDL a nové obytné čtvrti. Je upraven přechod pro chodce spojující sídliště s nákupním centrem. Přechod může být vybaven i návěstidly řízenými poptávkově, pak není třeba střední dělicí ostrůvek. V zastávce ve směru do centra bude opět nutná menší úprava (redukce) zeleně (opět je možná náhrada), ovšem vzrostlé stromy u silnice na druhé straně (k supermarketu) jsou v plném rozsahu zachovány.

 


 

Konečná stanice Horní Zbraslav - smyčka

 

Stávající stav (2009).  Jedna z variant ukončení zbraslavské tratě je situována na nevyužívaném prostranství poblíž dnešní zastávky MHD Na Drahách, v prostoru křižovatky ulic Na Baních a bezejmenné komunikace směřující ke kamenolomu. V levé horní části snímku je vidět kus areálu Policie ČR.

 

Velikost 560 kB.

 


Navržený stav. Nová smyčka zabírá dnes nevyužitý prostor mezi silnicí a plotem zahrádkářské osady. Odstavná plocha je vybavena předjízdnou stopou a vejdou se na ni 3 kloubové trolejbusy, příp. midibus pro místní obsluhu např. horní části Lipenců. Provedení smyčky umožňuje průjezd vozů linky PID 318 směr Mníšek pod Brdy.

 

Velikost 590 kB.


 


 

Vizualizace tratě na území Zbraslavi

 

Pohled na smyčku Horní Zbraslav. Jižní konec tratě a linky 59. V pozadí je vidět midibus místní napájecí linky 241 Horní Zbraslav - Lipence - Zbraslavské náměstí.

 


Tak by vypadalo trolejové vedení v ulici Na Baních - pokračování ulice Elišky Přemyslovny, v nejvyšším a závěrečném úseku tratě před smyčkou Horní Zbraslav. Vpravo je vidět nová zástavba lokality Žabovřesky - Zahradní Čtvrť.


Nová zastávka Sídliště Zbraslav na hlavní ulici Elišky Přemyslovny. Vpravo zastávka směr Horní Zbraslav, vzadu za trolejbusem zastávka pro směr do centra Prahy. Jsou vidět návěstidla přechodu pro chodce.


Ulice Elišky Přemyslovny v prostoru zastávky Pirnerova (U Včely) směr Smíchov a centrum. Ve směru jízdy trolejbusu následuje výrazné klesání ke Zbraslavskému náměstí.

 


Stoupání ve střední části ulice Elišky Přemyslovny. Trolejbus opouští historické jádro městské části Zbraslav a směřuje na náhorní plošinu v oblasti Horní Zbraslavi se sídlišti. Právě v tomto úseku prokážou trolejbusy svoje přednosti.

 


Dolní část ulice Elišky Přemyslovny směrem k náměstí. Trolejové převěsy jsou na jedné straně ukotveny do růžic na fasádách domů, na druhé straně do sloupů společných i pro veřejné osvětlení. Sloupy jsou nově umístěny v parkovacím pruhu na ostrůvcích vybíhajících z chodníku. Můžou být vhodně ozeleněny (tomuto způsobu zatrolejování dávám přednost - pozn. tvůrce webu).


Jiný způsob zatrolejování ulice, pokud by kvůli umístění růžic byly problémy s vlastníky domů. V takovém případě bude nutné dát troleje na výložníky, což je poněkud méně estetický způsob. Umístění sloupů je stejné jako v předchozím případě, včetně možnosti ozelenění.


Zbraslavské náměstí s trolejbusovou tratí. Budování tratě by tady asi bylo vhodné spojit s rekonstrukcí  veřejného osvětlení (nové sloupy), případně s úpravou celého náměstí.

 


Míjení trolejbusů linky 59 v ulici U Národní galerie. Vlevo je jedno z křídel zbraslavského zámku.

 


Most přes Krňák (též Krňov - mrtvé rameno Berounky u zbraslavského zámku a původní tok řeky Berounky do roku 1829). Způsob zatrolejování je zvolen tak, aby nebylo nutné zasahovat do konstrukce mostu. Sloupy jsou tedy jen na předmostích, most je rozdělen na tři trolejová pole (pole je vzdálenost mezi příčnými převěsy). Délka mostu je zhruba 80 m.


Jiný možný způsob zatrolejování mostu pomocí dvou polí a jednoho převěsu uprostřed s delta závěsy. Délka trolejových polí tady ovšem vychází kolem 40 m.


 

Poslední aktualizace 26. 04. 2017

NAHORU