Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Smíchov a Velká Chuchle


Zrušená trať Dienzenhofferovy sady - Lihovar - Velká Chuchle

Vedena od Krajského úřadu (KNV) ulicemi Zborovská, Svornosti, Vladislava Vančury (dnes úsek Strakonické), Strakonická až do Chuchle k ulici Dostihové, kde byla smyčka. Původně projektována až na Zbraslav. Trať s nejkratší existencí. Byla to patrně jediná trať s převažujícím pružným vedením na párových závěsech, zejména na Strakonické ulici. Ačkoliv životnost vedení byla projektována na 30 let, trať byla v provozu pouhých 6 let. Vybudována 1954, v témže roce zahájen provoz. Zastavení provozu 1960. Definitivně snesena 1962 (úsek Vozovna Smíchov - Chuchle).

Linka 59, v části trasy i 52, 56, 60.

 

Stopy po růžicích na domě u Dienzenhoferových sadů na rohu Matoušovy a Zborovské. Celý uzel Dienzenhoferovy sady byl dosti složitou soustavou trolejových křižovatek. Následující úsek je až k Vltavské ulici společný s tratí Žitná - Smíchov  5.9.2006
Další pozůstatky úchytů jsou na rohu domu na křižovatce ulic Lidická, Zborovská a Svornosti, kde trolejbusová trať křížila tramvajovou trolej.  5.9.2006, 13.4.2009


Zbytky příčných převěsů v ulici Svornosti. 16.6.2012


Zbytky příčných převěsů v ulici Svornosti. 16.6.2012


V této budově v ulici Jindřicha Plachty poblíž ulice Svornosti byla trolejbusová měnírna. Na okolních budovách byly donedávna patrné napáječe v podobě malých konzol nebo trolejových růžic (umístěných poněkud níže než normální trolej), na kterých byly upevněny kabely. 16.6.2012


Jedna taková růžice je dodnes na červeném pruhu fasády.  16.6.2012


Druhá strana ulice Svornosti, nároží s ulicí Jindřicha Plachty. Od závěsné růžice vede pod parapety oken 1. patra natažené lano k sousednímu domu - tady byly upevněny napájecí kabely od smíchovské měnírny. Pro překonání trolejí zde asi byl zvláštní převěs. Pozoruhodné je, že vedení na zdi zůstalo i po rekonstrukci fasády a bylo odstraněno až po mnoha měsících. 10.11.2006  NX


V ulici Svornosti, před příjezdem ke křižovatce s Vltavskou ulicí, je dosud v dlažbě základ trolejového sloupu. Zůstal zde, i když dlažba je poměrně nová. 5.9.2006


Křižovatka ulic Svornosti - Vltavská. Byl zde dvoustopý trolejový trojúhelník. Vltavskou ulicí odbočovala trať na Knížecí a do Jinonic. Trať do Chuchle pokračovala přímo ulicí Svornosti. Zelená budova školy má novou fasádu, čímž zanikla řada drobných památek na trolejbusy v této lokalitě. 16.6.2012


Dnes již neexistující stopy po kabelech a růžicích na zdi školy před křižovatkou ulic Vltavská a Svornosti. Další místo, kde mohlo být návěstidlo polohy výhybky. Bylo to ovšem jen v první fázi existence této křižovatky. V pozdější době - zhruba polovina 50. let - zde byla na všech příjezdech i výjezdech zřízena předsunutá trolejová rozvětvení. 12.11.2006 NX


Detail konzoly trčící z budovy školy. Od ní vedl kabel k trolejové růžici. Škola ten kus železa, zjevně netušíc, k čemu kdysi sloužil, v době pořízení snímku používala na zavěšení školního loga. Právě na ní mohlo být např. návěstidlo polohy výhybky. 12.11.2006 NX


Na křižovatce Vltavská - Svornosti odbočovala trať Vltavskou ulicí a dále do Jinonic.

Pokračujeme po chuchelské trati. Pohled na nárožní dům naproti škole na křižovatce Vltavská - Svornosti. Na tom ještě nějaké stopy po úchytech zůstaly. 16.6.2012


Na straně domu do Vltavské ulice byly dvě růžice nad sebou, které pomocí šikmých převěsů nesly kotvení celé křižovatky. Podobné uspořádání muselo být i na druhé straně ulice, tam se ovšem nic nedochovalo.  16.6.2012


Na budově pivovaru v ulici Svornosti poblíž křižovatky s Vltavskou jsme mohli až do léta 2016 nalézt tuto plechovou skříňku. S největší pravděpodobností jde o zapomenutou ovládací skříňku trolejové výhybky - umístění skříňky vzhledem ke křižovatce s Vltavskou ulicí by tomu odpovídalo (bylo zde předsunuté rozvětvení trolejí). Nelze ovšem vyloučit i jiné využití. Od léta roku 2016 je tam po ní jen "díra" na zdi - je možné, že skončila u nějakého sběratele artefaktů MHD nebo v podnikovém muzeu DP apod. 8.7.2012 NX


Detailní pohled na ovládací skříňku. Ovládání výhybky bylo buď mechanické, nebo elektrické - přímý směr na Újezd byl pojížděn pravidelně, pro manipulační odbočení vlevo (z vozovny do Jinonic) bylo nutné výhybku přestavit ručně a po projetí trolejbusu ji vrátit do původní polohy. 14.7.2012 NX


Pohled dovnitř. Skříňka není zapuštěná do zdi, ale je připevněna k fasádě dvěma šrouby, takže o lampovou skříňku se s největší pravděpodobností nejedná - na to je moc mělká. Vede z ní jediný vývod - stříškou kolmo nahoru. Zato je fotograficky doloženo, že podobné zařízení bylo použito v trolejbusovém provozu i na jiných místech v Praze, např. v Žitné ulici a na Orionce, a vždy ve spojení s výhybkou, a navíc za situace, kdy jeden směr byl pojížděn pravidelně a druhý manipulačně. 14.7.2012 NX
Zde je jeden takový důkaz. Historický snímek z roku 1954 je ze Žitné ulice před křižovatkou se Štěpánskou. Vidíme skříňku naprosto shodné konstrukce včetně umístění rukojeti dvířek a vývodu kabelu. Skříňka je připevněna na trakčním sloupu bez lampy, od skříňky vede po sloupu kabel nahoru k převěsu a po něm k výměnovým tělesům vzdušné výhybky. Na sloupu asi 3,5 metru nad zemí je patrná jakási ležatá krabice otočená proti směru jízdy - nejspíš návěstidlo polohy výhybky. I tady byla přímá větev výhybky pravidelně pojížděná (trolejbus linky 56 jede na náměstí Míru) a odbočná větev užívaná jen manipulačně.
Ulice Svornosti mezi budovami pivovaru Staropramen k centru Smíchova. 8.7.2012


Dochované základy trolejových sloupů v ulici Svornosti. 8.7.2012, 8.7.2012, 8.3.2015


Křižovatka u smíchovské vozovny. Na křižovatce ulic Na Valentince a Svornosti se od tratě do Chuchle oddělovala dvoustopá odbočka ve směru z centra do ulice Na Valentince, doplněná pomocným obloukem, kterým se z vozovny vyjíždělo na chuchelskou trať. Zachovaly se zde v zemi základy trakčních sloupů. 24.4.2010


Detailní pohledy na základy trolejových sloupů. V pozadí je vidět objekt smíchovské vozovny. 24.4.2010, 24.4.2010, 24.4.2010, 8.3.2015


Podjezd pod železniční tratí v ulici Svornosti. Pohled směrem do centra. 12.11.2006, 8.7.2012


N
a podhledu mostovky jsou dodnes dochovány nejen závěsné šrouby izolačních desek, ale i poškozená omítka - podélné rýhy. A je velmi pravděpodobné, že je to od trolejbusových sběračů. 12.11.2006, 8.7.2012
Rýhy jsou totiž výhradně mimo dráhu, vytyčenou šrouby od ochranných trolejových desek.  Vpravo detailní pohled na místo nárazu sběrací hlavice do mostní konstrukce po vypadnutí z troleje.  8.7.2012, 14.7.2012
Na stěně podjezdu bylo asi umístěno napájecí vedení (kabel). Na těch dvojicích šroubů mohly být upevněny "šibeničky" nesoucí lano s kabelem. 8.7.2012


Stopy po trolejových růžicích v místech, kde se dnes jednosměrné ulice Svornosti a Hořejší nábřeží sbíhají do ulice Strakonické. 8.7.2012


Strakonická v zastavěné smíchovské oblasti u sportovní haly Tatry Smíchov. 8.7.2012


I tady se něco dá nalézt, je to však jen nepatrný zbytek. 8.7.2012


Kolem roku 2000 došlo na Strakonické na rekonstrukci veřejného osvětlení. Od té doby jsou tu tenké osmihranné lampy, ale i tyto čtverce záplat po starých lampách a různé prohlubně ve starém asfaltovém povrchu. Zda jsou to díry po trolejbusových sloupech, to se ovšem již patrně zjistit nedá. 8.7.2012


Strakonická ulice směrem k Lihovaru. Zástavba končí a začíná průmyslová oblast s různými živelně vzniklými firmami a provozovnami. 8.7.2012


Napájecí trolejbusový sloup za plotem areálu ČSAD Smíchov. Obtížně se fotí, vegetace je zde opravdu bujná. Dnes je využit pro nějaké elektrické vedení uvnitř areálu ČSAD. 8.7.2012


Ovládací skříňku vypínače číslo 390b si ovšem před několika lety šotouši odmontovali, a pravděpodobně skončila někde v muzeu nebo v soukromé sbírce. 8.7.2012, 12.11.2006


Přesně uprostřed snímku je ve sloupu patrný otvor pro přívodní kabel k trolejím. 8.7.2012


Možná i tento železobetonový sloup o kus dál v areálu smíchovského lihovaru je původně od trolejbusů, a teprve později byl opatřen lampou k osvětlení areálu. 12.11.2006, 8.7.2012, 8.7.2012


Strakonická ulice za lihovarem. Tady trolejbusy křížily železniční vlečku do smíchovského přístavu. Její stopy jsou patrné v odlišném povrchu vozovky. Vlečka zanikla patrně někdy v 70. až 80. letech. Koleje zde byly velmi dlouho, překryté vrstvou asfaltu, a teprve někdy na přelomu tisíciletí byly odstraněny. 12.11.2006, 8.7.2012
Prostor bývalé smyčky Lihovar. Do dnešních dnů se dochoval snad jen středový zelený ostrov, ovšem okolí se změnilo k nepoznání. Tady se během víkendů otáčela linka 59 od Chuchle. Také sousední tramvajová smyčka již patří minulosti. 12.11.2006


Někdejší smyčka lihovar. Byla pravotočivá, při vjezdu do smyčky se tedy křížila protisměrná trolejová stopa a zastávky byly na středním ostrůvku. 8.7.2012


Branický železniční most, zvaný most Inteligence, vybudovaný v roce 1953, tedy krátce před zahájením provozu na trolejbusové lince 59.


Pohled z mostu Inteligence na Strakonickou výpadovku směrem do centra. Trolejové sloupy (zároveň lampy) byly ve Strakonické umístěny na středním dělicím pásu ve vzdálenosti zhruba 60 m. Mezi nimi byly na polovinu vzdálenosti vložené prosté trolejové sloupy. Pružně zavěšená trolej zde byla umístěna na výložnících. 4.7.2012

Původní lampy z 50. let byly odstraněny teprve kolem roku 2000 (lampy prakticky stejné konstrukce jsou dodnes na Podolském nábřeží v Braníku). Až do konce jejich existence na nich byly úchyty pro výložníky. Vložené sloupy ovšem zmizely po zrušení trolejbusové tratě daleko dříve, patrně již po roce 1962.  4.7.2012
Podhled mostu Inteligence v Malé Chuchli. Na oblouku mostu jsou dodnes závěsná oka trolejí. 4.7.2012


Detail dvojic závěsných ok. Patrně zde byla ještě nějaká konstrukce izolující troleje od klenby mostu. 4.7.2012


Most Inteligence z opačné - chuchelské - strany. 4.7.2012


Strakonická ulice v oblasti Malé Chuchle. Na zeleném a šedomodrém domě uprostřed druhého snímku byly ještě na přelomu století trolejové růžice.  V době provozu trolejbusů byla Strakonická vybudována přibližně jen do tohoto místa, pak se zužovala na starou zbraslavskou silnici širokou jen 7,5 m. Chuchelská měnírna je na druhém snímku skryta za stromem vpravo. 4.7.2012
Měnírna v Malé Chuchli. Je již také prodána a přestavěna k jiným účelům. 12.11.2006


Pohled o něco dále ke Zbraslavi z nového silničního přemostění. Právě výstavba další části čtyřpruhové výpadovky byla v roce 1960 příčinou zastavení provozu trolejbusů. Nejprve dočasně, ale v roce 1962 to bylo prohlášeno za trvalý stav a trať byla posléze snesena. 4.7.2012
Strakonická směrem k Velké Chuchli a Zbraslavi. 4.7.2012


Prostor někdejší trolejbusové smyčky Velká Chuchle - konečná linky 59. Že se tady kdysi otáčely trolejbusy, lze vytušit i dnes podle tvaru křižovatky.  4.2.2007


Po zrušení trolejbusů místo prošlo určitými stavebními úpravami (zastávkový pruh pro autobusy, zrušení možnosti odbočování vlevo), které v zásadě fungují dodnes, i když po povodni v roce 2002 byla křižovatka i celá oblast těžce poškozena a následně rekonstruována. I okolí se zvolna mění. Autobus odjíždí do směru, kam měla být a nikdy nebyla vybudována trolejbusová trať - na Zbraslav. 4.2.2007


 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie