Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Jinonice


Zrušená trať Anděl - Malvazinky - Waltrovka

Druhá nejstarší trolejbusová trať v Praze, vedená ve sklonu až 9 procent. Jedná se o nejdéle provozovanou trolejbusovou trať v Praze (v pravidelném provozu s cestujícími). Vznikla v roce 1939, zrušena 1969. Vedla ulicemi Ostrovského (se smyčkou ulicemi Radlická, Plzeňská a Nádražní), U Santošky, Na Václavce, Liebknechtova (dnes Peroutkova) ke smyčce před továrnou Waltrovka (Motorlet), kde se napojoval další úsek do Jinonic. 

Linky W, 52, 56, 60, 153.

 

Začátek velké blokové smyčky Anděl. Levý snímek představuje Radlickou ulici, kudy se jednostopě jezdilo k Andělu, pravý představuje ulici Ostrovského, kudy se jezdilo zpět a kudy vedla později dvoustopá trolejbusová trať do centra města. 24.6.2012
Trať jednostopé smyčky Anděl vedla dále Plzeňskou ulicí kolem někdejší hlavní budovy závodu Tatra Smíchov, kde byla vyrobena většina trolejbusů provozovaných v Praze. Dnes továrna Tatra již neexistuje a památkově chráněná budova (nebo spíše její průčelí) je součástí obchodního komplexu.  24.6.2012
Obrat o 180°. Pokračování smyčkové trati rovně kolem smíchovské synagogy a dále doprava kolem centra Anděl do Nádražní ulice. 24.6.2012


Křižovatka Nádražní - Ostrovského - Vltavská. Smyčková trolej vedla z Nádražní do ulice Ostrovského, v roce 1947 bylo vybudováno dvoustopé spojení Vltavskou ulicí do centra města. Dvoustopá trolejbusová trať esovitě křížila tramvajovou trať v Nádražní ulici. 24.6.2012
Sloupy na nároží Ostrovského - Nádražní, naproti terminálu MHD Na Knížecí. Sloup (lampa) vlevo je patrně původní trolejbusový, vpravo je nový tramvajový. 24.6.2012
Novější snímky Na Knížecí. Na levém snímku je vidět nároží a průhled do Nádražní ulice. Odtud přicházela nejen smyčková trolej od anděla, ale i napájecí vedení po fasádě domů. Na pravém snímku je vidět lano, směřující od starého trolejbusového sloupu k fasádě budovy.  8.3.2015 NX

Lanko upevněné na malých konzolách končí o pár desítek metrů dál v Nádražní ulici směrem k Andělu. Na lanku byl upevněn kabel, který pravděpodobně napájel smyčkovou trolejovou stopu. Není to ovšem na 100 % doloženo. 8.3.2015 NX
Dochovaly se do nedávné doby nejen konzoly nosného lanka na nároží domu (vlevo), ale i háčky upevňující silový kabel k lanku. Kabel už ovšem dávno zmizel. 8.3.2015 NX
Ostrovského ulice v prostoru terminálu Na Knížecí. Tudy vedla obousměrně trolejbusová trať, v místě dnešního terminálu MHD (strana ulice se zastávkovými sloupky) byly tovární budovy. 28.6.2012, 3.2.2007
Ostrovského ulice u Ženských domovů. Pohled od Knížecí ke křižovatce s Radlickou ulicí. Sloupy (lampy) velmi pravděpodobně nesly trolejbusovou trolej. 15.9.2007
Základy dalších (vložených) sloupů v ulici Ostrovského u Ženských domovů. 15.9.2007


Horní část Ostrovského ulice. Stopy po závěsech na příjezdu z Jinonic ke křižovatce s Radlickou. Dávají tušit, že zde byla trolejová výhybka. 24.6.2012
Nároží ulic Ostrovského a U Santošky. V úrovni balkónu byly dlouho patrné charakteristické stopy po trolejových růžicích, než dům dostal novou fasádu. Zde se trať stáčela do pravého úhlu k Santošce. 28.1.2006 NX
Další místa po růžicích na nárožním domě na straně U Santošky. 24.6.2012 NX


Ulice U Santošky. Linka a-137 ex t-52 stoupá k Malvazinkám. 4.6.2012


Závěsné trolejové oko v ulici U Santošky. 24.6.2012


Ulice U Santošky v horní části. Zde, v poměrně prudkém stoupání, byla kdysi dávno před trolejbusy konečná stanice tramvají bez smyčky. A zde také bude začínat trolej obnovené linky parciálních trolejbusů, která rovněž ponese číslo 52. 3.2.2007


Trolejové růžice na kostele Československé církve husitské na Santošce.  28.1.2006, 24.6.2012, 24.6.2012


Na tomto snímku je vidět, jak prudké je stoupání od zatáčky Na Santošce ulicí Na Václavce směrem na Malvazinky - 9 procent. Není divu, že zde autobusy nasazené v roce 1969 měly problémy a že se sem trolejbusy nakrátko musely vrátit. Klesání ve směru na Smíchov je také důvodem, proč zde na lince 137 nemůžou jezdit kloubové autobusy. Naproti tomu kloubové trolejbusy by s tím neměly problém. 24.6.2012


A o něco výše, za záhybem ulice Na Václavce, tu zase máme nějaké stopy po trolejových úchytech. 24.6.2012


Další otisk o pár metrů výše. 24.6.2012


Dvojice trolejových závěsů na hospodě Na Václavce. Úchyty převěsů na domech byly často používané i ve vilových čtvrtích. Dnes by se stavba trolejbusové tratě v tomto typu zástavby patrně řešila výhradně pomocí sloupů.  28.1.2006


Detail růžic na hospodě. Jsou na nich mj. pěkně vidět pryžové kroužky, které tlumily nárazy od sběračů (aby se rázy nepřenášely do zdi domu). 24.6.2012
Růžice jsou dochovány na budově i v roce 2022. Jejich případné využití (nebo náhrada novými historizujícími) pro zamýšlený nový trolejbusový provoz ovšem není příliš pravděpodobné. 17.4.2022


Ulice Na Václavce o něco výše. Tady už byly troleje tradičně převážně na sloupech. Vily a viladomy jsou zde dále od silnice ve svazích. 3.2.2007


I tady byly občas použity růžice na domech místo sloupů. 24.6.2012


Místo, kde v pozdější fázi trolejbusové éry začínala manipulační trolejová stopa smyčky Malvazinky. Nebyla napojena výhybkou. Vedla by rovnoběžně s obrubníkem, hlavní trať vedla obloukem vpravo. 24.6.2012
Prostor někdejší manipulační trolejbusové smyčky Malvazinky. Trolejbusové stopy vedly ze začátku kolem náměstí jako po kruhovém objezdu. Vysoký sloup (lampa) s hodinami možná v minulosti nesl trolejové vedení smyčky a tratě. 3.2.2007, 11.4.2009
Řada sloupů s ozdobnými hlavicemi v Peroutkově ulici na Malvazinkách. Soubor sloupů zde stál až do února 2009.  28.1.2006, 15.9.2007   NX


Sloupy na Malvazinkách byly původní ze třicátých let. Vydržely tu velmi dlouho po skončení trolejbusového provozu v celé délce Peroutkovy ulice. Postupně ubývaly, v roce 2006 jich tu bylo už pouze 11.   28.1.2006 NX
19.2.2009 byly sloupy na popud "stížnosti občanů" odstraněny. Některé byly později využity ke stavbě trolejbusového pomníku na Orionce. 28.1.2006   NX
Některé sloupy na Malvazinkách, ale i jinde po Praze, byly opatřeny čísly.  15.9.2007   NX


Tento sloup byl napájecí. Skříňku odpojovače ovšem už dříve odvál čas... 15.9.2007   NX


V Peroutkově (dříve Liebknechtově, za války Mozartově) ulici, mezi zastávkami Malvazinky a Urbanova, stála dřevěná hasičská zbrojnice. Trolejbusové sloupy na snímku stály těsně u její stěny, mezi výjezdovými vraty. Není to však původní úprava. Hasičská zbrojnice byla vybudována až někdy v průběhu války, snad v roce 1942, tedy pár let po zahájení trolejbusového provozu. Do té doby byly sloupy umístěné standardně na kraji vozovky. Toto hasičské provizorium bylo v provozu až někdy do roku 2000, kdy se hasiči přestěhovali do moderní zbrojnice pod Waltrovkou, jen několik set metrů odtud. Stará zbrojnice byla zbourána a na jejím místě vznikl autobazar.  Na podzim 2008 byl areál nově oplocen a tři ze čtyř sloupů v areálu odstraněny. 28.1.2006  NX
I takto se dá využít starý trolejbusový sloup. Právě proto jako jediný zůstal stát. 15.9.2007 NX


V roce 2012 už autobazar na pozemku se sloupem není, ale sloup stojí dál. Po 19.2.2009 to byl jediný dochovaný trolejbusový sloup v lokalitě Malvazinky. Své kolegy přežil jen o pár let, v roce 2016 už je minulostí.  24.6.2012 NX


Na jednom ze sloupů, nedávno odstraněných z prostoru bývalé hasičské zbrojnice, byl k nalezení i vejčitý porcelánový izolátor s kusem převěsného drátu.  28.1.2006  NX


V Peroutkově ulici jsou také dodnes patrné zhruba kruhové otvory po sloupech v asfaltu chodníku.  Lze je najít téměř v celé délce ulice od Malvazinek až k Farkáni. Je zajímavé, že tyto stopy najdeme vesměs pouze po pravé straně ulice (ve směru z centra do Jinonic), levá strana ulice byla totiž záhy po zrušení trolejbusů díky výkopům inženýrských sítí přebudována a nedochovalo se tam nic. Na snímku je otvor po trolejovém sloupu v asfaltu asi 3 m před sloupkem zastávky linky a-137 Urbanova.  28.1.2006
Zarostlé díry po sloupech jsou v pravidelných rozestupech - jejich vzdálenost od sebe je 20-25 metrů. Jejich osud se ovšem za pár let naplní - v souvislosti s obnovou trolejbusů v lokalitě je připravována rekonstrukce Peroutkovy ulice v celé její délce. 15.9.2007


Patrně někdy v závěru roku 2008 byly chodníky v Peroutkově ulici vyčištěny od různých porostů, čímž byly mezi zastávkami Urbanova a Farkáň odkryty základy dalších sloupů. 11.4.2009


A už to zase zarůstá... 24.6.2012


A tady jsou dvě díry v zastávce Farkáň, jedna v popředí, druhá v prostoru zastávky. Základy sloupů jsou i tady pravděpodobně ještě dochovány pod povrchem. 28.1.2006


Zachované základy železných trolejových sloupů mezi Farkání a Waltrovkou. Sloupy tady vydržely dlouho, mnohé tady byly ještě v roce 1985. Na opačné straně silnice byly trolejové sloupy s ozdobnými hlavicemi odstraněny až někdy po roce 2000.  15.9.2007


Základ jednoho ze sloupů v chodníku a původní dlážděná silnice ze 30. let směrem k Waltrovce (Motorletu). V blízké budoucnosti i tyto památky zmizí s rekonstrukcí a rozšířením komunikace.  24.6.2012, 15.9.2007

 


A opět pohled opačným směrem. Zde jsou patrné stopy nejen po odříznutých sloupech, ale i po zábradlí. Byla právě zde zastávka Kolonie? 15.9.2007


Výstupní zastávka linky 137, dříve nácestná zastávka trolejbusů do Jinonic. Tento stav vydržel jen do podzimu 2016, dnes již je prostor přebudován a jsou zde nové zastávkové zálivy. Přístřešek v poslední fázi provozu využívali jen cestující noční linky 509 a velmi pravděpodobně byl ještě z trolejbusové éry. 24.6.2012 NX


Smyčka Waltrovka (Motorlet) s autobusem linky 137. Zrušení trolejbusů přečkala téměř o dalších 47 let...   28.1.2006 NX


Lampa uprostřed byla středovým trolejovým stožárem smyčky. V době provozu trolejbusů nesla nejen pavučinu drátů, ale i čtyři osvětlovací tělesa. Někdy na jaře 2016 byla lampa odstraněna v souvislosti s přestavbou celé lokality.  24.6.2012 NX


Prostor manipulační zastávky linky a-137 ve smyčce. Kdysi tady byla nástupní zastávka trolejbusů. Ty betonové plošky v chodníku by mohly být základy zábradlí atd. 24.6.2012 NX


Smyčka Waltrovka (Motorlet) od výstupní zastávky. Trať dále do Jinonic pokračovala vpravo. Původní tovární budova byla v době provozu trolejbusů podstatně nižší - tahle byla vybudována někdy v 80. letech. A neměla dlouhé trvání.  28.1.2006 NX


Smyčka Waltrovka měla ještě původní dlažbu ze 30. let. Jako by se tady až do roku 2016 zastavil čas... Jen ta moderní budova v době pořízení snímku již opuštěné továrny "kazí dojem". Ale i ta už je dnes minulostí, v roce 2016 se celý areál Waltrovky zvolna přeměňuje na novou obytnou čtvrť.  24.6.2012 NX
Pravděpodobně poslední záběry smyčky a okolí před demolicí budovy továrny a zahájením výstavby rezidenčního areálu Nové Waltrovky. Na prvním snímku v řade je v pozadí patrná již dokončená budova centra Aviatica. Zmizela vrátnice a další drobné objekty, zato dočasně přibyly stavební buňky a parkující automobily stavbařů. 8.5.2015 NX

Dnes už lokalita smyčky vypadá úplně jinak, vyrostly tam nové obytné domy, a funkci smyčky pro linku 137 plní kruhový objezd o něco níže na křižovatce s Jinonickou ulicí. V roce 2022 už je rozhodnuto o návratu trolejbusů do této části města. 17.4.2022
 

 

Poslední aktualizace 10. 10. 2022

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie