Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Tratě Dejvická - Podbaba - Suchdol - Bohnice - Kobylisy

Historické záměry

Tramvajová obsluha sídliště Bohnice - to je také relativně stará myšlenka, pocházející již z dob vzniku sídliště v 70. letech. Trať měla přicházet od Kobylis Čimickou ulicí. Původní trasování jedné tratě na vlastním tělese vedené středem sídliště bylo časem změněno do odlišné podoby s větvemi ke konečné Poliklinika Mazurská a druhé konečné Sídliště Bohnice, se spojkou přes lokální centrum Krakov. Ta měla být dána do provozu společně s metrem C do Kobylis.

Návrh tramvajových tratí v Bohnicích v územním plánu z roku 1999.


 

Ovšem kvůli protestům části obyvatelstva (údajné kácení stromů, hluk, omezení prostoru pro automobily) a nezájmu radnice se tak nestalo. Problémem bylo i napojení na ostatní síť v prostoru Kobylis. To mělo být realizováno buď kolem Salesiánského divadla Uzavřenou ulicí do Trojské, nebo alternativně ulicí Pod Sídlištěm. Dnes to ovšem prakticky znemožňují stavební úpravy v okolí stanice metra Kobylisy.

Součástí návrhu je i propojení na druhý břeh Vltavy s navrhovanou tratí do Suchdola. Tím bude realizováno léta chybějící tangenciální spojení Bohnice - Dejvice (ke stanici metra Dejvická). Projekt suchdolské trati ve fázi studie je od roku 2007 již aspoň předběžně vypracován ve variantách, v roce 2009 se k němu přidává možnost tramvajové obsluhy severního vstupu do zoologické zahrady Troja ve směru od Dejvic.

 

Tramvajová trať vedená Čimickou ulicí

Následující varianty předpokládají vedení tramvajové trati z Kobylis Čimickou ulicí. Ve vltavském údolí bude trať vedena (ve směru od Podbaby) zpočátku na náspu v úrovni železniční tratě a později ji překoná po vysoké estakádě, aby vystoupala na suchdolskou terasu.

Varianta A


V prostoru křižovatky Lodžská - Zhořelecká (Bohnice) je navrženo pokračování tratě ke Krakovu kolem polikliniky Mazurská až k ulici K Pazderkám, kde se koleje stočí doprava a po několika stovkách metrů zmizí v raženém tunelu. Ten se táhlým obloukovým klesáním stáčí k vinici Salabka (Troja) a pod ní vyúsťuje do prostoru dnešního parkoviště u severního vchodu do ZOO. Tato varianta obsluhuje tramvají i smyčku Sídliště Bohnice.

Varianta B


Jiný návrh tunelu, kterým trať podejde lesní rekreační území jižně od sídliště a poněkud poklesne k Vltavě. Řeku Vltavu překoná po dlouhém vysokém mostě a na druhém břehu se napojí na suchdolskou trať. Nevýhodou je, že trať neobsluhuje ZOO, zato je tramvají obsloužena i jižní část bohnického sídliště.

Varianta C


Podobné řešení jako varianta A, ale bez obsluhy smyčky sídliště Bohnice, které je tak odkázáno na autobusovou nebo trolejbusovou obsluhu, stejně jako jižní část sídliště.

 

Tramvajová trať vedená od vozovny Kobylisy

Ovšem existuje ještě jiná možnost, jak dostat tramvaj do Bohnic, a to zadem od vozovny Kobylisy, prakticky po severním okraji Čimického háje. Je to celkem bezproblémové území, trať by tam převážně vedla po poli. Do oblasti Bohnic by vstupovala ulicí Pod Čimickým hájem, minula by jihozápadní roh zahrady psychiatrické léčebny a dále by pokračovala v již "tradiční" trase ulicemi Lodžskou a Zhořeleckou na konečnou Sídliště Bohnice. Mimo jiné by se tím podstatně zvýšil i význam dnes nepříliš využívané tramvajové tratě k vozovně Kobylisy. Část Kobylis kolem Čimické ulice je ovšem odkázána na nekolejovou MHD.

Varianta D


Tramvaj opět obsluhuje v Bohnicích nejsilnější směr, slabší směry jsou obslouženy trolejbusy a autobusy. Vjezd do tunelu směrem k ZOO je poněkud jižněji v ulici K Pazdrekám.

A ještě dva starší návrhy. Na druhém břehu Vltavy předpokládají tunelovou variantu vedení tratě do Suchdola ve skalách vltavského údolí. Jinak jsou podobné variantě B, liší se jen v umístění vjezdu do tunelu k Vltavě.

Vedení tratě ulicí k Pazderkám.
 

Vedení tratě Mazurskou ulicí.
 

Ve všech variantách se počítá s trolejbusovou obsluhou Čimic, vedenou po stávající trase (rok 2009) linky a-152 Čimickou ulicí. Jih sídliště by byl i nadále obsluhován většinou autobusy nebo trolejbusy.

Lze ovšem očekávat výskyt problémů:

  • v prostoru Sedlce a Podhoří, kde obyvatelům nad hlavami vyroste tramvajový most podobný Nuselskému, byť o hodně užší a lehčí (neplatí pro všechny varianty).

  • v ulici Pod Čimickým hájem - tam ovšem existuje řešení skrýt tramvajovou trať v hloubeném tunelu (platí pro napojení k vozovně Kobylisy).

  • tradičně ve Zhořelecké ulici, kde je obava z vykácení středního stromořadí. Tady ovšem existuje možnost vyřešit prostor tak, aby střední pás zůstal zachován.

  • v napojení tramvaje v Kobylisích od Čimické ulice do Trojské, kde byl nedávno zrekonstruován dům, který měl ustoupit tramvajové křižovatce. Jakékoliv řešení v tomto prostoru si patrně vyžádá nějaké demolice (platí pro všechny varianty vedené Čimickou ulicí)

Pokud bude vybudováno tramvajové spojení přes Vltavu pomocí vysoké tramvajové estakády, je vhodné také uvažovat o stavbě silničního mostu přes Vltavu v oblasti Podhoří (v tomto případě stačí dvoupruhový o šířce vozovky 7,5 m). Ten by se mj. užíval pro náhradní autobusovou dopravu v případě výluk a revizí tramvajového mostu, jako cyklotrasa, a dále pro vozidla integrovaného záchranného systému, kterým se tak výrazně zkrátí dojezdové doby.

Další možnosti symbiózy tramvaje a trolejbusu v Bohnicích jsou uvedeny na stránce stavebních trolejbusových tratí na sídlišti Bohnice.

NAHORU